◊ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น
»
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว22  ลว. 16 มีนาคม 2565
»
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47)พ.ศ. 2564
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบล กรณีมีเหตุผลความจำเป็น  (สำนักงาน ก.อบต. 27 ก.ย. 2564)
 »
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2564
»
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนง. ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ 
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2562
» หนังสือหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ลงวันที่  4 ต.ค. 2561  
» ประกาศ ก.กลาง  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561
» ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560
»
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2558