นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

◊ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น
»

ระกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 ก.ค.66

(รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น) 

»

าตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม)  ตำแหน่ง นักสาธารณสุข (สำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท0809.6/ว86 ลว. 9ต.ค.66

»

ระกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว90

ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2566

» 

นวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2566

»

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 49) พ.ศ. 2566 ลว. 31 พ.ค.66

(เงินประจำตำแหน่ง บัญชี 3)

»

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยี

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2566

 »

ประกาศ ก. กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566        ลว. 2 ก.พ. 2566

 »

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 48) พ.ศ. 2566   

ลงวันที่ 28 ก.พ. 66 (สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว31 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2566)

»

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  (เพิ่มเติม) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว173 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565

(กลุ่มที่ 6 กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

»
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว22  ลว. 16 มีนาคม 2565
»
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47)พ.ศ. 2564
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบล กรณีมีเหตุผลความจำเป็น  (สำนักงาน ก.อบต. 27 ก.ย. 2564)
 »
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2564
»
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนง. ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ 
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2562
» หนังสือหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ลงวันที่  4 ต.ค. 2561  
» ประกาศ ก.กลาง  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561
» ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560
»
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2558