นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

◊ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

       1.กลุ่มข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

        » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565

         » ประกาศกำหนดจำนวนวันลาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ  2565

          » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

          » ประกาศกำหนดจำนวนวันลาฯ พนักส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

          » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

         ♥ ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

        »  แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี ( สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.) 4 มิถุนายน 2564

          » มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 63)

          » ประกาศ ก.อบต.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ. 2563 (แบบประเมินใหม่)

           » ประกาศ ก. อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)

           » ประกาศ ก. อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

           » ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

          » บัญชีสายงานเกื้อกูล(พนักงานส่วนตำบล)

          » บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เทียบตำแหน่งก่อนเข้าแท่ง)

          » การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในระบบจำแนกแท่ง (ระบบแท่ง)

 

        ♥ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

        » คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง

        » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

        » คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

        » คำบรรยายลักษณะงาน(พนักงานส่วนตำบล)

 

         ♥ พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานจ้าง

          » สมรรถนะหลัก

          » สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร

          » สมรรถนะประจำสายงาน

 

    2. กลุ่มพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ♦ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

            » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565

              » ประกาศกำหนดจำนวนวันลาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ  2565

              » ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

              » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

              » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

        ♦ ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (บุคลากรทางการศึกษา)

          » ประกาศ ก.อบต.ยส เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 30 ต.ค. 2566

            » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู พ.ศ. 2566  ลงวันที่  5 กรกฏาคม  2566

              » ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

              » ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.๒๕๖๒  ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              » คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ปี 2562

              » แบบการเสนอขอประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.1-ว.4)

              » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู ปี 2566 (แบบใหม่) 

       3. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

       ♦ หลักเกณฑฺ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

                » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565

            » ประกาศกำหนดจำนวนวันลาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ  2565

            » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

            » ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            » ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

            » ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

        ♦ ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้าง อบต.

          » ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ฉบับแรก)

            » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

            » ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

          » บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญาฯ ที่ ก.พ.ก.จ. ก.ท. และก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์ (ลว.10 ก.ค. 57)

          » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

          » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

          » แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

          » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

         »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565  ลว.26 ม.ค. 2565 

          »  แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป