นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

       การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 

»

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  ลว.5 กรกฎาคม 2566

 
»

แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ "พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561(สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว6  ลว.1 มี.ค.66

 
»

ระกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2565 ลว.29 มี.ค.65

(หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/12 ลงวันที่ 19 มี.ค. 65)

 
» การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ที่ มท 0809.5/ว24  ลว. 7 มิถุนายน  2565  
» ความผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. กระทำละเมินต่อบุคคลภายนอก (สถ. ที่ มท.0804.4/ว1613 ลว. 29 ก.ค. 2564)  
» แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ท.และก.อบต. มท 0809.5/ว18 ลว. 29 มิ.ย. 64)  
   »     แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
          ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (22 มิถุนายน 2564)
» หนังสือหารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 28 ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   (หนังสือ สถ. ลงวันที่  29 ธันวาคม 2563)  
 » แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของ อปท. (ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดละเมิดของ จนท.ที่ไม่ต้องรายงานฯ พ.ศ.2562)  
 » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559   ลงวันที่  25 มกราคม  2559  
»  
» ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานการให้ออกจากราชการ  ลงวันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2544  
» แนวทางการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
» แนวทางการลงโทษ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)