การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 

»    
» การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ที่ มท 0809.5/ว24  ลว. 7 มิถุนายน  2565  
» ความผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. กระทำละเมินต่อบุคคลภายนอก (สถ. ที่ มท.0804.4/ว1613 ลว. 29 ก.ค. 2564)  
» แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ท.และก.อบต. มท 0809.5/ว18 ลว. 29 มิ.ย. 64)  
   »     แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
          ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (22 มิถุนายน 2564)
» หนังสือหารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 28 ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   (หนังสือ สถ. ลงวันที่  29 ธันวาคม 2563)  
 » แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของ อปท. (ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดละเมิดของ จนท.ที่ไม่ต้องรายงานฯ พ.ศ.2562)  
 » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559   ลงวันที่  25 มกราคม  2559  
»  
» ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานการให้ออกจากราชการ  ลงวันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2544  
» แนวทางการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
» แนวทางการลงโทษ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)