นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

  กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        ข้อมูลพื้นฐาน

              0.1 โครงสร้าง

              0.2 ข้อมูลผู้บริหาร

              0.3 อำนาจหน้าที่

              0.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

              0.5 ข้อมูลการติดต่อ

              0.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        การประชาสัมพันธ์

              0.7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                   - ข่าวกิจกรรม

                   - ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

        การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

              0.8 Q@A 

              0.9 Social Network

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

        การดำเนินงาน

             0.10 แผนดำเนินงานประจำปี 

             0.11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

             0.12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

       การปฏิบัติงาน

             0.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       การให้บริการ

             0.14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

             0.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

             0.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             0.17 E-Service 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             0.18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             0.19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

             0.20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             0.21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             0.22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             0.23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

             0.24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            0.25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            0.26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            0.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            0.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            0.29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            0.30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            0.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            0.32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                    - ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย facebook

                    - ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย twitter

                    - ผ่านระบบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์

            0.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                    - โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                    - การประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ศปถ.อบต.บากเรือ)

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            0.34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                   - สไลด์หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                  - ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

           0.35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  - ข่าวกิจกรรม

                  - กิจกรรมเก็บขยะตกค้างหลังจากเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565

                  - โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2565

                  - โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ 2565

                  - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

                  - กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2565

                  - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

           0.36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

           0.37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           0.38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       แผนป้องกันการทุจริต

           0.39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

           0.40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

           0.41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            0.42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            0.43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน