นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

                                          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                            (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                                           

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล URL
o1 โครงสร้าง information-services/basic-information/2019-07-03-07-55-33 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร personnel-directory/political-department/board-of-directors
o3 อำนาจหน้าที่ information-services/basic-information/2020-02-14-02-44-54 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน information-services/basic-information/2013-02-19-07-51-46
o5 ข้อมูลการติดต่อ contact-us 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง information-services/basic-information/2018-06-05-08-00-16 

 

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล URL
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
  -ข่าวกิจกรรม activity-news 
  -ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 public-relations/2020-10-02-04-17-57/2566 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล URL
o8 Q&A forum 
o9 Social Network https://www.facebook.com/profile.php?id=100006221832630 
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล information-services/basic-information/2023-01-18-02-46-54 

 

การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี images/files/2566/01.pdf
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน images/files/2566/208.pdf 
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี images/files/2566/163.pdf 

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน information-services/boruhan-ngan/operation 

 

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล URL
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ information-services/service/2019-06-14-03-37-40 
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ information-services/service/statistics-report 
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ information-services/service/report 
o18 E-Service information-services/service/e-service 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล URL
o19 ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ images/files/2566/238.pdf 
o20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ procurement-outsourcing/2566 
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน information-services/procurement-plan/2023-01-18-03-22-05/023 
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี information-services/procurement-plan/2023-01-18-03-22-05/024 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล URL
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล images/files/2566/165.pdf 
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล images/files/2566/166.pdf 
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล information-services/manage/manage-development/hr3 
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี images/files/2566/167.pdf 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล URL
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ information-services/promoting-transparency/complaint-handling/029 
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ information-services/service/e-service/2021-02-23-03-47-18 
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ images/files/2566/199.pdf

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล URL
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม information-services/promoting-transparency/complaint-handling/2020-02-18-04-37-54

 

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ ข้อมูล URL
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ images/files/2566/15.pdf 
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy information-services/fraud-prevention/2023-01-17-08-17-01/no-gift-policy-o32 
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy images/files/2566/240.pdf 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี images/files/2566/154.pdf 
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ images/files/2566/209.pdf 

 

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต information-services/2023-01-18-07-07-06/039 
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน images/files/2566/200.pdf
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี images/files/2566/155.pdf 

 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ ข้อมูล URL
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ information-services/2023-01-18-07-38-54/2023-01-18-07-42-20/o39 
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม information-services/2023-01-18-07-38-54/2023-01-18-07-42-20/o40
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ images/files/2566/236.pdf 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน images/files/2565/260.pdf 
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน information-services/internal-measures/043