องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT4
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
โครงการกำจัดวัชพืช
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน By อบต.บากเรือ
กิจกรรมปฏิญาณตน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 สอบถามปัญหาการใช้งาน
  : :
045-581222  (สำนักงาน)   
      045-581234  (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์

ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

เว็บบอร์ด

 

 

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/eit.jpg

   https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)   

https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

images/files/doc_62/T7.jpg

นายสุทิน สมอ่อน
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
 

 

 

 

                                                                                                                       images/files/doc_62/F46.jpg

                                            นางปาริชาติ กองสินแก้ว                                                                  นางพราวพร  กล้าหาญ
                           รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ                                   เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
                                                                                                                                                                
                  

         

   
https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D4.jpg
                           นายมงคล  สมขำ
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

                       
            

 

                 
                  
images/files/doc_62/T2.jpg                       นายประยุทธ  จันทะคูณ
                         สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

images/files/doc_62/T3.jpg                          นายสมอญ  สมสิน
                         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
                

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D1.jpg                          นางสาวจารุณี  คงวัน
                         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

 

                        นายภักดี  หินทอง
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

 


                           นายสมพร  พึ่งกิจ
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

 

 

                        นายอดุลย์  ทองโคตร
                         สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
                  
                           นายสุดสาคร  ยวนใจ
                          สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
                   

 


https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D5.jpg                           นายวิเศษ  แก่นสุข
                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

 

 

images/files/doc_62/T4.jpg                        นางประพิศ  โรมพันธ์
                        สมาชิก อบต. หมุ่ที่ ๗
 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D6.jpg                            นายวีระ  ยืนบุรี
                        สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

 

images/files/doc_62/T6.jpg                          นายจรูญ  สมเพาะ
                       สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D2.jpg                         นายประสิทธิ์  สกุลพอง
                          สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
                       นายสมชัย  พุทธิ์ขันธ์
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

 

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D3.jpg                       นายประเสริฐ์  ทองหลาง
                       สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                        นายนิรันทร์  ผาเวช
                     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
images/files/doc_62/D7.jpg                     นางสาวเขมมิกา  แสนสุทธ์
                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
     
     
     
     

                                                                                                        

                

                                                                                                                   

               

       

 

 

                         

 

                  

 

 

 

          

        

 

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563"       ด้วยอำเภอมหาชนะชัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการยกย่องชูเกียรติบุลคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการยกย่องชูเกียรติบุลคลที่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดพิธีมอบรัใบประกาศษียบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 ราย        

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562     นางพราวพร  กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีปฏอญาณตน พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการกำจัดวัชพืช (รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ.กุดจอก บ้านโคกสะอาด ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร วันที่๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓"

โครงการกำจัดวัชพืช (รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ.กุดจอก บ้านโคกสะอาด ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓              

อ่านเพิ่มเติม

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันที่๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"    องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด หัวหน้าสำนักปลัดนายสุระสิทธิ์ พลอยงาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร                                              

อ่านเพิ่มเติม

"กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ถนนสายดอนผึ้ง- ยางน้อย"

"กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ถนนสายดอนผึ้ง-ยางน้อย "   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับจิตอาสาอบต.บากเรือได้ร่วมปลูกต้นไม้ถนนสายดอนผึ้ง-ยางน้อยเพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอบต.บากเรือให้สวยงาน

อ่านเพิ่มเติม