This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

     

 

 https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr

    (EIT)

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/eit.jpg
 

 

             https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr
                                     (IIT)
  
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 
                                                 
      

 

 

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนออกพื้นที่สำนักงาน

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน ตามมาตราการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ.หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานคูร พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรมีจิตสำนึกรักองค์กรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิธิทภาพและประสิทธิผลสูงสุด    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ด้วยสำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยจัดประชุมประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๑๑หมู่บ้านภายในเขตตำบลบากเรือ การนำไปสู่ความเชื่อมโยงสอดคล้องในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยการออกประชุมชี้แจงรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไข แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนราชการและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพียงกัน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"                                                                                      

อ่านเพิ่มเติม