This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น
         
         

    

 

 

 

 

              

 

 

 

 

      

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  

                 ตำบลบากเรือ  บรรพบุรุษได้อพยพมาจากบ้านธาตุกลุ่มและบ้านชาติเทิง อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อ พ.ศ. 2340  มีนายจันทร์  เสนา กับพวก  ได้อพยพมาจากอำเภอเขื่อนในมาทำการถากถางป่าไม้กะบาก  เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้ลำน้ำชี  ห้วยหนอง  คลองบึง  และอาศัยไม้กะบากมาทำเรือร่องเรือ ติดต่อค้าขาย  และนายจันทร์  เสนา  ได้ปรึกษาหารือและตั้งหมู่บ้านชือบ้านบากเรือ   ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน   1,123  ครัวเรือน  บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  สภาพบ้านเรือน 99  %  เป็นบ้านถาวรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดทุกครัวเรือน  

                 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)   ทิศเหนือจดตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    ทิศใต้ติดต่อตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันออกติดต่อตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   45.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,367  ไร่   ภูมิประเทศ ตำบลบากเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ำ  หนองบึงอยู่รอบตำบล  มีลำน้ำกุดกุงเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล

   อบต.บากเรือ

อบต.บากเรือ


วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยอำเภอมหาชนะชัย ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  

อ่านเพิ่มเติม

"เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง"

กิจกรรม "เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง" ทุ่งบัวแดง (หนองเลิง) บ้านสำโรง  ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร      

อ่านเพิ่มเติม