This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น
         
         

 
 

    

     

           

                 

 

  

   

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  

                 ตำบลบากเรือ  บรรพบุรุษได้อพยพมาจากบ้านธาตุกลุ่มและบ้านชาติเทิง อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อ พ.ศ. 2340  มีนายจันทร์  เสนา กับพวก  ได้อพยพมาจากอำเภอเขื่อนในมาทำการถากถางป่าไม้กะบาก  เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้ลำน้ำชี  ห้วยหนอง  คลองบึง  และอาศัยไม้กะบากมาทำเรือร่องเรือ ติดต่อค้าขาย  และนายจันทร์  เสนา  ได้ปรึกษาหารือและตั้งหมู่บ้านชือบ้านบากเรือ   ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน   1,123  ครัวเรือน  บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  สภาพบ้านเรือน 99  %  เป็นบ้านถาวรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดทุกครัวเรือน  

                 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)   ทิศเหนือจดตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    ทิศใต้ติดต่อตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันออกติดต่อตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   45.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,367  ไร่   ภูมิประเทศ ตำบลบากเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ำ  หนองบึงอยู่รอบตำบล  มีลำน้ำกุดกุงเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล

   อบต.บากเรือ

อบต.บากเรือ


"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนราชการและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพียงกัน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"                                                                                      

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   เมื่อวันพุธที่25 ธันวาคม 2562 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ                  

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้ผู้สูงอายุ รุ่นที่1

พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ รุ่นที่1 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู้อายุ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

อ่านเพิ่มเติม