This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

     

 

 https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr

    (EIT)

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/eit.jpg
 

 

             https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr
                                     (IIT)
  
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 
                                                 
      

 

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  

                 ตำบลบากเรือ  บรรพบุรุษได้อพยพมาจากบ้านธาตุกลุ่มและบ้านชาติเทิง อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อ พ.ศ. 2340  มีนายจันทร์  เสนา กับพวก  ได้อพยพมาจากอำเภอเขื่อนในมาทำการถากถางป่าไม้กะบาก  เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้ลำน้ำชี  ห้วยหนอง  คลองบึง  และอาศัยไม้กะบากมาทำเรือร่องเรือ ติดต่อค้าขาย  และนายจันทร์  เสนา  ได้ปรึกษาหารือและตั้งหมู่บ้านชือบ้านบากเรือ   ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน   1,123  ครัวเรือน  บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  สภาพบ้านเรือน 99  %  เป็นบ้านถาวรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดทุกครัวเรือน  

                 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)   ทิศเหนือจดตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    ทิศใต้ติดต่อตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันออกติดต่อตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   45.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,367  ไร่   ภูมิประเทศ ตำบลบากเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ำ  หนองบึงอยู่รอบตำบล  มีลำน้ำกุดกุงเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล

   อบต.บากเรือ

อบต.บากเรือ


กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนออกพื้นที่สำนักงาน

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน ตามมาตราการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ.หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานคูร พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรมีจิตสำนึกรักองค์กรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิธิทภาพและประสิทธิผลสูงสุด    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ด้วยสำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยจัดประชุมประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๑๑หมู่บ้านภายในเขตตำบลบากเรือ การนำไปสู่ความเชื่อมโยงสอดคล้องในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยการออกประชุมชี้แจงรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไข แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนราชการและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพียงกัน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"                                                                                      

อ่านเพิ่มเติม