กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
งานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 

  https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)
                    


 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

     

                


 

 

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  

                 ตำบลบากเรือ  บรรพบุรุษได้อพยพมาจากบ้านธาตุกลุ่มและบ้านชาติเทิง อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อ พ.ศ. 2340  มีนายจันทร์  เสนา กับพวก  ได้อพยพมาจากอำเภอเขื่อนในมาทำการถากถางป่าไม้กะบาก  เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้ลำน้ำชี  ห้วยหนอง  คลองบึง  และอาศัยไม้กะบากมาทำเรือร่องเรือ ติดต่อค้าขาย  และนายจันทร์  เสนา  ได้ปรึกษาหารือและตั้งหมู่บ้านชือบ้านบากเรือ   ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน   1,123  ครัวเรือน  บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  สภาพบ้านเรือน 99  %  เป็นบ้านถาวรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดทุกครัวเรือน  

                 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)   ทิศเหนือจดตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    ทิศใต้ติดต่อตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันออกติดต่อตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   45.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,367  ไร่   ภูมิประเทศ ตำบลบากเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ำ  หนองบึงอยู่รอบตำบล  มีลำน้ำกุดกุงเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล

   อบต.บากเรือ

อบต.บากเรือ


สาธารณสุขอบต.บากเรือลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบธารน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19ในพื้นที่ตำบลบากเรือ

    วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น. นายอำเภอมหาชนะชัย นายศรี ศรีพุทธรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกันในชุมชน และได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบธารน้ำใจให้ผู้กักตัวในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔"

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2564"    องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที 29 มีนาคม 2564 - 7 เมษายน 2564 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ หมู่ที่ 1 - 11 เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ลดจำนวนสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ และทำความเข้าใจให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์สู่คน สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"      องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัด พราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างออกพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บากเรือ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขต อบต.บากเรือ               

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564"

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราขการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564"     องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2564  ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่าๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร มีจิตสำนึกรักองค์กรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564"

"โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564"     ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท้องถิ่น อบต.บากเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร.ศูนย์อปพร. อบต.บากเรือ จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน"วัน อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแสดงถึงความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและร่วมมือในการป้องกันเหตุสาธารณภัย โดยได้รับเกียรติ นายศรี ศรีพุทริน นายอำเภอมหาชนะชัยมาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำมาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อจัดหาขบวนรถมาลัยข้าวตอกเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่มาลัยให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในการจัดกิจกรรมตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกันในหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานและชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน          

อ่านเพิ่มเติม