องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT4
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
โครงการกำจัดวัชพืช
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน By อบต.บากเรือ

 สอบถามปัญหาการใช้งาน
  : :
045-581222  (สำนักงาน)   
      045-581234  (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์

ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

เว็บบอร์ด

 

 

 https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/eit.jpg

   https://itas.nacc.go.th/go/eit/qtlwvr (EIT)   

https://itas.nacc.go.th/go/iit/qtlwvr (IIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

 

 >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2563    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่1    (ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2    (ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)

   >>  เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรับ-จ่าย,งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ,งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม    (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)

   >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

    >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

   >> เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๒๕๖๒-๒๕๖๕  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒    (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง รายงานงบทดลอง , งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ , งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม , รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

   >> เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    >> เรื่อง ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    (ลงวันที่ 27 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่หมู่ที่ ๑,๓,๗,๙บ้านบากเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์     (ลงวันที่ 27 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบรรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง    (ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

   >> เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  >> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓   (ลงวันที่ 17 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    (ลงวันที่ 14 เษายน 2563) 

   >> เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 

    >> เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง แนวทางการเติมนำ้ใต้ดินของประเทศไทย   (ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการนำ้ด้วยระบบธนาคารนำ้ใต้ดิน   (ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓   (ลงวันที่ 7 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563   (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง การขอ "เลื่อน" การรับเอกสารลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า   (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่เลี่ยงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรโรวิท 19  

   >> เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   (ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  (ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   >> เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

   >> เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควาคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๗๑๙ (covid-19)  (ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง เปิดคัดเลือกเด็กด้อยโอกาศเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านฟุตบอลเยาวชน(ภูเก็ต)   (ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขนย้ายดินในตำบลบากเรือ   (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตำบลบากเรือ   (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ระงับสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

    >> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ     (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)

   >> เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร     (ลงวันที่ 14 มกราคม 2563)

    >> เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   >> เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

"โครงการกำจัดวัชพืช (รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ.กุดจอก บ้านโคกสะอาด ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร วันที่๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓"

โครงการกำจัดวัชพืช (รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ.กุดจอก บ้านโคกสะอาด ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓              

อ่านเพิ่มเติม

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันที่๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"    องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด หัวหน้าสำนักปลัดนายสุระสิทธิ์ พลอยงาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร                                              

อ่านเพิ่มเติม

"กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ถนนสายดอนผึ้ง- ยางน้อย"

"กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ถนนสายดอนผึ้ง-ยางน้อย "   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับจิตอาสาอบต.บากเรือได้ร่วมปลูกต้นไม้ถนนสายดอนผึ้ง-ยางน้อยเพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอบต.บากเรือให้สวยงาน

อ่านเพิ่มเติม

"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

  " ตู้ปันสุข "  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ได้จัดทำ " ตู้ปันสุข" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด - 2019 โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 2019 ได้เข้ามาใช้บริการ  และมีผู้ใจบุญนำสิ่งของมาบริจาคอย่างต่อเนื่ิอง 

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓"

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมารี" ประจำปี ๒๕๖๓   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาต่อเนื่องประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จึงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๑  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน และเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า                    

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนออกพื้นที่สำนักงาน

กิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานและนอกพื้นที่สำนักงาน ตามมาตราการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านเพิ่มเติม