โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ.วัดบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

                             
                                                                                    

                    
     
     
   

เขตปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

    

     

 

 

 

  วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บากเรือ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มาศึกษาดูงานนวัตกรรมสัญญานจุดความปลอดภัยทางถนน กองทุนธนาคารขยะ และการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ. ห้องประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอาชีพการทอผ้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติได้ เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปได้ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กในการประกอบอาชีพ ทักษะอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นทักษะการใช้ชีวิตในยุคโซเซียล และ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับอบต.ไทยเจริญศึกษาดูงานนวัตกรรมสัญญานจุดความปลอดภัยทางถนน

  วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บากเรือ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มาศึกษาดูงานนวัตกรรมสัญญานจุดความปลอดภัยทางถนน กองทุนธนาคารขยะ และการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ. ห้องประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความแข็งแรง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ ศาลากลางบ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ร่วมกับอำเภอมหาชนะชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธ์ุปลาคืนแหล่งน้ำ ประจำปี 2565

  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างสมาชิกสภาฯอบต. ผู้นำชุมชน ร่วมกับประมงอำเภอมหาชนะชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และกองส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธ์ุปลาคืนแหล่งน้ำ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน และพัฒนาการทำประมงเชิงอนุรักษ์อันเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง นายพิสิษฐ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ. บริเวณลำน้ำกุดกงบ้านท่าช้าง หมู่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม