นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ความรู้การป้องกันโรค ความดัน เบาหวานไขมัน อัมพฤต อัมพาต โรคโควิด 2019 ฯลฯ และการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารโภชนาการของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย การฝึกนวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรจาก รพสต.บากเรือ นำทีมโดย คุณหมอวิลาวัณย์ มูลเกตุ และคุณหมอนายศริตวรรธน์ ศิรินิธิวรากุล โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ บ้านบากเรือ

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการ การลา สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้านหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอทรายมูลสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทรายมูล นายพิศุทธิ์ ครองยุติ มาให้ความรู้ความเข้าใจ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขัับขี่และผู้โดยสารได้มีความปลอดภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 80 คน   ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ความรู้การป้องกันโรค ความดัน เบาหวานไขมัน อัมพฤต อัมพาต โรคโควิด 2019 ฯลฯ และการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารโภชนาการของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย การฝึกนวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรจาก รพสต.บากเรือ นำทีมโดย คุณหมอวิลาวัณย์ มูลเกตุ และคุณหมอนายศริตวรรธน์ ศิรินิธิวรากุล โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ บ้านบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2566  ณ. พื้นที่สาธารณะทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ร่วมกับอำเภอมหาชนะชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย 

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม,ประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติอบต.บากเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับ สมาชิกสภาฯอบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนจากภาคประชาชนใขเขตตำบลบากเรือ ร่วมประชุม/ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม