นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567

โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ 2567  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 และอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาตลอดจนลดจำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในการใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมาได้ จำนวน 1 จุด  ณ ถนนสายหลักมหาชนะชัย - คำเขื่อนแก้ว บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2567

   วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทเป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลังได้พบปะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันรวมถึงสร้างความสมัครสมานสามัคคีของครอบครัวในชุมชน ณ. ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 4. เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่น ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สร้างความสามัคคีในการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ อปพร.เกิดขวัญกำลังใจเกิดจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่อย่างแท้จริง โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัยให้เเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณะรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล และลงลายมือชื่อเพื่อรับนโยบายตามประกาศเจตนารมณ์  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567   ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยวิทยากรบรรยายนางสาวอุมาพร ขจรวิทย์ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธรมาให้ความรู้ความเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม