นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากถังขยะทั่วไปอีกทั้งยังส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตรับผิดชอบมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆเดือน ณ.บ้านท่าช้างหมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รวมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 หลังคาเรือน

 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567

   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชนและชุมชนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดที่เป็นบ่อนทำลายชาติและเยาวชน ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2567

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากถังขยะทั่วไปอีกทั้งยังส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตรับผิดชอบมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆเดือน ณ.บ้านท่าช้างหมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รวมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 หลังคาเรือน  

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

   วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2567  ณ. บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3  และ วันที่ 1 มิถุนายน 2567  ณ. บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างความสมานฉันท์ สงบ สันติ สามัคคีระหว่างชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม พ.ศ. 2567 ภายในเขตตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการกำหนดประเด็นการพัฒนา เสนอปัญาหาความต้องการโครงการพัฒนาฯ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม