This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

----------------------------------------------------------------------------------------- 

บุคลากรส่วนสำนักปลัด

 

 

 

 

นายจำรูญ  สีลาลาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

นางพราวพร  กลาหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 

 

  

นายสุระสิทธิ์  พลอยงาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บากเรือ

 

 

นายเกรียงศักดิ์  ทองน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นางสาวพรนิภา  หลอดคำ
นักทรัพยากรบุคคล

  

 

นายอัษฎาวุธ  วิเศษรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  

 

 น.ส.ปุณยาพร  วราพรม
นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 นายเอกพล  กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 นายกรีฑาพล  อ่อนสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

 

 นายอมร  สมชื่อ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 น.ส.สมนึก  อั่งซุน
พนักงานจ้างทั่วไป

  

 

 นายรัชตะ  บุญสัตย์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 น.ส.วิภาดา  ยอดแคร่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 นายคำ  วงษ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

  

 นายสมคิด  คำเวบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสววรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย    

อ่านเพิ่มเติม